Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia skierowane są dla dzieci z problemami z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone są
w formie indywidualnej dostosowanej do potrzeb dziecka i wieku. Wykorzystują ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności czytania, pisania, liczenia, gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne.

Zapraszam do współpracy